: . . . .

  <-> <-> <->


Fun new series sites


Generic Downloads
ÈÑäÇãÌ ÊÓÌíá ÕæÊ Steady Recorder 2.7.1

ÈÑäÇãÌ ÊÓÌíá ÕæÊ Steady Recorder 2.7.1
24-01-2012 10:39

Adrosoft Steady Recorder ÈÑäÇãÌ ÊÓÌ*á ÕæÊ*ÇÊ Þæ* æÎØ*Ñ ÈØÑÞ ÌÏ*Ï æÇÈÊßÇÑÇÊ Ñå*ÈÉ ÌÏÇð æ*ÚÊÈÑÇ ÍÏ ãÓÌá ÇáÕæÊ*ÇÊ ÇáÇÔåÑ Ý* ÇáÚÇáã æØÈÚÇð Ý* ÇáÌÇäÈ ÇáÚÑÈ* ááÇä Þá*á åã ãä *ÓÊÎÏãÉ áßä ÇáÇÌÇäÈ ãåÊã*ä ÈÔßá Þæ* áÜ ÈÑäÇãÌ Steady Recorder ÇáÑÇÆÏ Ý* ãÌÇá ÇáÊÓÌ*á ÇáÈÑäÇãÌ Ý*å ÇãßÇä*ÇÊ ÝÚáÇð ÚãáÇÞÉ ÚäÏ ÇÓÊÎÏÇãß ÈÑäÇãÌ Steady Recorder áÇæá ãÑå ÓÊÔÇåÏ ÇáÞÏÑÇÊ ÇáÚÌ*ÈÉ ÇáÊ* ÈÏÇÎáå æÇáÓåæáÉ ÇáÝÇÆÞÉ Ý* ÈÑäÇãÌ Steady Recorder ÇáÐ* ÝÚáÇð ÍÇÒ Úáì ÇáÚÏ*Ï ãä ÇáÌæÇÆÒ ÇáÚÇáã*É Ý* ãÌÇáå Ç*ÖÇð *ãßäß ãÚ ÈÑäÇãÌ Steady Recorder Çä ÊÓÌá ÇÕæÊ ãä ÇáÚÇÈ ÇáßãÈ*æÊÑ æÇáÚÇÈ ÇáÇäÊÑäÊ Çæä áÇ*ä æÊÓÌá ãä ÇáÇÐÇÚÉ æÇáÊáÝÒ*æä æÊÓÌá ÕæÊß æÊÓÌá ãä ÇáÇäÇÔ*Ï æãÔÛáÇÊ ÇáÕæÊ ãËá ã*Ï*Ç ÈáÇ*Ñ æÑ*á ÈáÇ*Ñ æÛ*ÑåÇ ãä ÈÑÇãÌ ÇáÕæÊ æÇáÕæÑÉ ãÊæÇÝÞ ãÚ Windows All
image
Steady Recorder 2.7.1
Steady Recorder is a digital audio recorder for Windows. It allows you to record, play, edit and save any audio from your sound card. This is the suitable software if you do not know when an interesting song will begin. You can choose the loop mode to keep the last few minutes of recording or the continuous mode for recording during few hours. The program always monitors signals from the active audio source in Windows XP or Vista that makes it easy to adjust your audio device. Clipping and DC offset detection and reduction helps you to enhance recording quality with any audio recording device. You can cut, delete, fade in/out, copy, amplify and normalize the recorded waveform with a built-in audio editor and save it into MP3 and WAV format.: 25-12-2011
: 2.7.1
: 1.36 MB
: Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
: adrosoft.com


1

0 | 0 | 2978 | 252 |

  • :
  • []
  • []


       ♥

1.31/10 (18 )


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

:
ǡ

Privacy policy