: . . . .

  <-> <-> <->


Fun new series sites









Download Adobe Photoshop CS 8
01-01-2011 06:44

 Download Adobe Photoshop CS 8


Adobe Photoshop 8 CS ÊÍã*á ÈÑäÇãÌ _ Download Adobe Photoshop 8 CS _ ÊÍã*á ÈÑäÇãÌ ÇáÝæÊæÔæÈ _ ÇáÝæÊæÔæÈ _ ÈÑäÇãÌ ÇáÝæÊæÔæÈ _ ÊÍã*á ÈÑäÇãÌ ÇáÝæÊæÔæÈ ãÌÇäÇ



Adobe Photoshop CS 8



ÇáãÓÊæì ÇáÅÍÊÑÇÝ* Ý* ãÚÇáÌÉ ÇáÕæÑ ÑÞã*Çð

ÅÍÕá Úáì äÊÇÆÌ ãÊã*ÒÉ æÓÑ*ÚÉ ãÚ ÃÏæÈ* ÝæÊæÔæÈ Ó*.ÃÓ. ÔÇÆÚ ÇáÅÓÊÚãÇá È*ä ßá ãä *Úãá Ý* ãÌÇá ãÚÇáÌÉ ÇáÕæÑ ÑÞã*Çð æÃÏæÈ* Å*ãÌÑ*Ï* Ó*.ÅÓ. ÇáãÊäÇÛã ãÚ ÝæÊæÔæÈ æÇáÎÇÕ ÈÅäÊÇÌ ÇáÕæÑ áÇÓÊÚãÇáåÇ Úáì ÕÝÍÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ. ÊÊ*Í áß ÇáãÒÇ*Ç ÇáÌÏ*ÏÉ Ó*ØÑÉ áÇÛäì ÚäåÇ ÈÇáäÓÈÉ áãÕãã* ÇáÕæÑ æÕÝÍÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ æÇáãÕæÑ*ä æãÍÊÑÝ* ÇáÝ*Ï*æ Úáì ÅÈÊßÇÑ ÕæÑ ÝÇÆÞÉ ÇáÌæÏÉ ÈÝÚÇá*É Û*Ñ ãÓÈÞÉ .



Professional level in the digital image processing

Get excellent results and fast with Adobe Photoshop. S. Common use among all of the works in the field of digital image processing and Adobe Iimjrede CNN. feed. Compatible with Photoshop and your images produced for use on web pages. New features allow you to control is indispensable for designers, photos, web pages, photographers and video professionals on creating high-quality images effectively is an advance.







: 30-04-2008
: 01-01-2011
: 158Mb


1

0 | 0 | 6147 | 615 |

  • :
  • []
  • []


       ♥

6.75/10 (13 )


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

:
ǡ

Privacy policy