: . . . .

  <-> <-> <->


Fun new series sitesÞÓã ÇááÛÇÊ ÇáÇÌäÈíÉ - foreign languages
ÇáÇÝÚÇá ÇáÔÇÐÉ || Irregular verbs
ÇáÇÝÚÇá ÇáÔÇÐÉ || Irregular verbs
13-10-2010 10:37

 2012


ÇáÇÝÚÇá ÇáÔÇÐÉ || Irregular verbs
____________________________

A

abide * abode/ abode *ÈÞì - *Þ*ã

awake/ awoke/ awaken *äåÖ - *ÑÊÝÚ

arise * arose/ arisen *ÓÊ*ÞÙ - *æÞÙ

____________________________

B

be/am/is/are was/were/ been *ßæä

bear/ bore/ borne ÊÍãá - ÊáÏ

beat/ beat/ beaten *ÖÑÈ - *ÎÝÞ

become/ became/ become *ÕÈÍ

befall/ befell/ befallen *ÍÏË

beget/ begot/ begotten *äÌÈ - *ÓÈÈ

begin/ began/ begun *ÈÏÃ

behold/ beheld /beheld *ÔÇåÏ - *áÇÍÙ

bend/ bent/ bent *äÍä*

beseech/ besought/ besought *áÊãÓ - *ÊæÓá

beset/ beset/ beset *ÒÚÌ - *ÖÇ*Þ

bet * bet/ bet *ÑÇåä

betake /betook /betaken *ÐåÈ - *ÚãÏ Çáì

bethink/ bethought/ bethought *ÊÃãá - *ÊÐßÑ

bid /bade/ bidden *ÃãÑ - *ÏÚæ

bide * bode/ bide *ÈÞì - *ÞÇæã

bind /bound /bound *ÑÈØ - *Þ*Ï

bite/ bit /bitten *ÚÖ - *áÏÛ

bleed/ bled/ bled *äÒÝ

bless * blest/ blest *ÈÇÑß

blow/ blew/ blown *åÈ - *äÝÎ

break /broke/ broken *ßÓÑ - *äßÓÑ

breed/ bred/ bred *áÏ - *æáÏ

bring/ brought/ brought *ÌáÈ - *ÍÖÑ

broadcast/ broadcast/ broadcast *Ð*Ú

build /built/ built *Èä*

burn * burnt/ burnt *ÍÑÞ - *ÍÊÑÞ

burst/ burst/ burst *ÝÌÑ - *äÝÌÑ

buy /bought/ bought *ÔÊÑ*

____________________________

C

can /could/ could *ÓÊØ*Ú

cast /cast /cast *Ñã*

catch/ caught/ caught *ãÓß

chide /chided /chidden *æÈÎ

choose /chose/ chosen *ÎÊÇÑ

cleave/ cleft /cleft *ÔÞ

cline/ clung /clung *ÊãÇÓß

come /came /come *ÃÊ*

cost/ cost/ cost *ßáÝ

creep/ crept/ crept *ÒÍÝ

cut/ cut/ cut *ÞØÚ

____________________________

D

deal/ dealt/ dealt *ÊÚÇãá - *ÚÇãá

dig/ dug/ dug *ÍÝÑ

do/ did/ done *ÝÚá - *Úãá

draw /drew/ drawn *ÑÓã

dream * dreamt /dreamt *Íáã

drink/ drank/ drunk *ÔÑÈ

drive /drove/ driven *ÓæÞ

dwell * dwelt /dwelt *Óßä

____________________________

E
eat/ ate/ eaten *Ãßá
____________________________

F
fall /fell /fallen *ÓÞØ

feed /fed/ fed *ØÚã

feel /felt/ felt *ÍÓ - *áãÓ

fight/ fought/ fought *ÊÞÇÊá - *ÊÔÇÌÑ

find/ found /found *ÌÏ - *ßÊÔÝ

flee/ fled/ fled *ÝÑ

fling /flung/ flung *ÞÐÝ ÈÞæÉ

fly/ flew/ flown *Ø*Ñ

forbid /forbade/ forbidden *ÍÝÑ - *ãäÚ

foreknow/ foreknew/ foreknown *ÚÑÝ ãÞÏãÇð

foresee /foresaw/ foreseen *ÊäÈÃ

foretell/ foretold/ foretold *Êßåä

forget /forgot/ forgotten *äÓì

forgive /forgave/ forgiven *ÛÝÑ - *ÕÝÍ

forsake /forsook/ forsaken *ÊÎáì Úä - *åÌÑ

freeze/ froze/ frozen *ÊÌãÏ

____________________________

G

get got gotten got *äÇá

give/ give/ given *ÚØ*

go /went/ gone *ÐåÈ

grind /ground /ground *ØÍä

grow/ grew /grown *äãæ - *äÈÊ
____________________________

H
hang/ hung/ hung *ÚáÞ

have/ had/ had *ãáß

hear/ heard /heard *ÓãÚ

hide /hid/ hidden *ÎÈÆ - *ÎÊÈÆ

hit /hit// hit *ÖÑÈ

hold/ held/ held *ãÓß - *ÍÊÝÙ

hurt/ hurt/ hurt *ÌÑÍ - *ÄÐ*
____________________________

I

inlay/ inlaid/ inlaid *ØÚã

____________________________

K

keep/ kept/ kept *Íã* - *Ùá

kneel * knelt/ knelt *ÑßÚ

knit * knit /knit *ÞØÈ ÍÇÌÈ*å

know /knew /known *ÚÑÝ

____________________________

L

lay/ laid /laid *ÖÚ

lead/ led /led *ÞæÏ - *ÑÔÏ

lean * leant /leant *ÓÊäÏ - *ã*á

leap * leapt /leapt *ÞÝÒ

learn * learnt/ learnt *Úáã - *ÊÚáã

leave/ left /left *ÛÇÏÑ

lend/ lent /lent *ÞÑÖ

let/ let/ let *ÏÚ

lie /lay/ lain *ÊãÏÏ - *ßÐÈ

light/ lit /lit *ÔÑÞ - *ÔÊÚá

lose/ lost/ lost *ÝÞÏ

___________________________

M

make/ made/ made *ÕäÚ

may /might/ might *ãßä

mean/ meant/ meant *Úä*

meet/ met/ met *ÞÇÈá

mislay/ mislaid/ mislaid *Ö*Ú

mislead/ misled/ misled *Öáá - *ÎÇÏÚ

misspend/ misspent/ misspent *ÈÏÏ - *ÈÐÑ

mistake /mistook/ mistaken *ÎØÆ

misunderstand/ misunderstood/ misunderstood *ÓÆ ÇáÝåã

mow * mowed/ mowed *ÍÕÏ

____________________________

O

outdo /outdid/ outdone *åÒã - *ÊÛáÈ Úáì

overbear/ overborne /overborne *ÞåÑ - *ÓÊÈÏ

overcast/ overcast/ overcast *ÚÊã

overcome /overcame/ overcome *ÞåÑ - *äåß

overdo /overdid/ overdone *ÈÇáÛ

overfeed/ overfed/ overfed *ÊÎã

overrun /overran/ overrun *ÌÊÇÍ

oversee/ oversaw /overseen *ÑÇÞÈ - *ÝÍÕ

oversleep/ overslept /overslept *ÓÊÛÑÞ Ý* Çáäæã

overtake/ overtook/ overtaken *ÊÌÇæÒ - *ÝÇÌÆ

overthrow /overthrew /overthrown *åÒã - *ÏãÑ

____________________________

P

partake/ partook /partaken *ÞÇÓã - *ÔÇÑß

pay/ paid/ paid *ÏÝÚ

put /put/ put *ÖÚ

____________________________

Q

quit * quit/ quit *ÛÇÏÑ - *ßÝ Úä

____________________________

R

read /read /read *ÞÑÃ

rebuild /rebuilt/ rebuilt *Ú*Ï ÈäÇÁ

redo/ redid/ redone *Ú*Ï Úãá ÔÆ

remake/ remade/ remade *ÕäÚ ËÇä*É

rend/ rent/ rent *äÒÚ ÈÚäÝ

repay/ repaid/ repaid *Ý* - *ÑÏ

retell /retold/ retold *Ñæ* ËÇä*É

rewrite/ rewrote/ rewritten *Ú*Ï Õ*ÇÛÉ

rid * rid/ rid *ÎáÕ - *ÍÑÑ

ride rode/ ridden *ÑßÈ

ring /rang/ rung *Ñä

rise/ rose/ risen *äåÖ - *ÑÊÝÚ

run/ ran/ run *ÚÏæ - *ÔÛá

____________________________

S
saw * sawed/ sawn *äÔÑ

say /said/ said *Þæá

see /saw/ seen *Ñì

seek/ sought /sought *ÈÍË

sell /sold/ sold *È*Ú

send/ sent/ sent *ÑÓá

set/ set /set *ÞÑÑ

sew * sewed/ sewn *Î*Ø

shake/ shook /shaken *åÒ - *åÊÒ

shall /should/ should ÓæÝ

shed /shed/ shed *ÐÑÝ - *ÝÓÍ

shine/ shone/ shone *ÊÃáÞ - *áãÚ

shoot /shot/ shot *ØáÞ ÇáäÇÑ

show * showed /shown *Ñì - *È*ä

shrink /shrank/ shrunk *ÊÞáÕ

shut/ shut/ shut *ÛáÞ - *ÍÈÓ

sing /sang/ sung *Ûä*

sink /sank /sunk *ÛØÓ - *ÛÑÞ

sit/ sit /sit *ÌáÓ

slay /slew/ slain *ÐÈÍ

sleep /slept/ slept *äÇã

slide/ slid/ slid *äÒáÞ

slit /slit/ slit *ÔÞ

smell * smelt /smelt *Ôã

smite / smote/ smitten *ÖÑÈ ÈÞæÉ

sow sowed/ sown *ÈÐÑ

speak /spoke// spoken *Êßáã

speed * sped/ sped *ÓÑÚ

spell * spelt /spelt *ÊåÌì

spend /spent /spent *äÝÞ

spin/ span/ spun *ÏæÑ ÈÓÑÚå

spit /spat /spat *ÈÕÞ

split /split/ split *ÔÞ

spoil * spoilt /spoilt *ÊáÝ - *Ïáá

spread /spread// spread *äÔÑ - *äÊÔÑ

spring/ sprang/ sprung *ÞÝÒ

stand/ stood/ stood *ÞÝ - *ÕãÏ

steal /stole/ stolen *ÓÑÞ

stick stuck stuck *áÕÞ

sting /stung /stung *áÓÚ - *áÏÛ

stink /stank/ stunk *äÊä

stride /strode /stridden *ãÔ* ÈÎØì æÇÓÚå

strike /struck /struck *ÖÑÈ

strive * strove/ striven *ßÇÝÍ

swear/ swore /sworn *ÞÓã

sweep /swept/ swept *ßäÓ - *ßÊÓÍ

swell/ swelled /swollen *äÊÝÎ - *ÊæÑã

swim/ swam/ swum *ÓÈÍ

swing /swung /swung *ÊÃÑÌÍ

____________________________

T

take/ took /taken *ÃÎÐ

teach/ taught/ taught *Úáã

tear/ tore/ torn *ãÒÞ

tell/ told/ told *ÎÈÑ

think/ thought// thought *ÚÊÞÏ - *ÝßÑ

thrive * throve/ thriven *ÒÏåÑ

throw /threw/ thrown *ÞÐÝ

thrust/ thrust /thrust *ÏÝÚ - *ÞÍã - *ØÚä

tread/ trod/ trodden *ØÃ - *ÓÍÞ

____________________________

U
undergo/ underwent/ undergone *ÊÍãá - *ÞÇÓ*

understand /understood /understood *Ýåã

undertake /undertook/ undertaken *ÊÚåÏ - *Êæáì

upset /upset/ upset *ÞáÞ - *ÝÓÏ

____________________________

W

wake * woke /woken *æÞÙ - *ÓÊ*ÞÙ

waylay waylaid/ waylaid *ãßä

wear/ wore/ worn *ÑÊÏ*

weave// wove/ woven *äÓÌ

wed * wed /wed *ÒæÌ - *ÊÒæÌ

weep wept/ wept *Èß*

wet * wet /wet *Èáá

will/ would /would ÓæÝ

win /won/ won *ÝæÒ

wind/ wound/ wound *äÝÎ - *áÝ

withdraw /withdrew /withdrawn *ÓÍÈ - *äÓÍÈ

withhold /withheld/ withheld *ßÈÍ - *ãÊäÚ Úä

withstand /withstood/ withstood *ÞÇæã - *ÕãÏ

wring /wrung/ wrung *ÚÕÑ - *áæ*

write /wrote /written *ßÊÈ - *ÄáÝ

.
.
.


0 | 0 | 2226 |


    ♥

 • :
 • []
 • []
 • []
 • []
 • []


ãÍÈÉ ãæÞÚ ÌÐÇÈ
2.85/10 (11 )


 . . .


( )Yala facebook

StepSat.com
Social Networks Web
MobileZAT Jamal Girls

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

:
ǡ

Privacy policy